Labo phục hình răng

Labo phục hình răng thực hiện tất cả các loại hình phục hình cố định và tháo lắp.

Phục hình tháo lắp bao gồm tất cả các loại phục hình khung bộ thông thường, khung bộ hướng lắp xoay và khung liên kết.

bộ khung phục hình răng

Phục hình khó, phục hình cần tái tạo đường cong spee, kích thước dọc..v..v.. được thiết kế trên nền tảng phân tích lại đừờng cong spee, kích thước dọc trên phim cephalometric, tái lập lại trên giá khớp SAM.

labo phục hình răng

Phục hình tháo lắp bán phần

phục hình tháo lắp toàn phần trên Implant, phục hình răng, Implant                   phục hình khung bộ, phục hình răng

Phục hình tháo lắp toàn phần trên Implant                                                           Phục hình khung bộ                       

phục hình cố định, phục hình răng                         sứ emax, phục hình răng, phuc hinh rang

Phục hình cố định                                                                                           Sứ Cercon                   

Su kim loai, phục hình răng, sứ kim loại                 sứ emax, phục hình răng, phuc hinh rang

Sứ kim loại                                                                                       Sứ Emax      

 

lâm sàng sứ cercon, phục hình răng, phuc hinh rang

Case lâm sàng sứ Cercon

Sứ empress, phục hình răng, phuc hinh rang              Sứ empress, phục hình răng, phuc hinh rang

Sứ Empress

mão cầu kim loại quý, phục hình răng, phuc hinh rang                mão cầu kim loại quý, phục hình răng, phuc hinh rang

Mão- cầu kim loại quý

Dưới đây là một số case lâm sàng....

trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang               trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang

  trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang               trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang  

trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang               trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang

 trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang               trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang  

 trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang               trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang 

 trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang                trường hợp lâm sàng, phục hình răng, phuc hinh rang